Rehberlik - Mezopotamya Koleji
0 (412) 257 24 37 info@mezopotamyakoleji.k12.tr

Rehberlik

Rehberlik

MEZOPOTAMYA KOLEJİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

İLKOKUL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

Bireyin her gelişim döneminde olduğu gibi ilkokul çağında da eğitsel ve psikososyal olarak gelişmesine yardımcı olmak için rehberliğe gereksinimi bulunmaktadır. 6- 10 yaş grubu için ele aldığımız ilkokul çağındaki öğrenciler ile yaptığımız rehberlik çalışmaları öğrencilerimizin yaşları, gelişimsel özellikleri, ihtiyaçları ve bireysel farklılıklarının gözetildiği bir rehberlik anlayışıyla yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, davranışsal ve akademik yönden gelişim göstermeleri öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarımız :

1- ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Oryantasyon Çalışmaları

Bu çalışmalar öğrencilerin yeni başladıkları bir ortam olarak okulu ve bulunduğu çevreyi tanıması, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını öğrenmesi, birlikte eğitim yapacağı kişilerle tanışması, onların bu yeni ortama çabuk ve kolay uyum sağlaması, öğrenmeye güdülenmesi, böylece başladığı eğitim sürecinde başarılı olmaları konusunda son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar, velilerin katılımı ile çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak programlı ve kapsamlı bir şekilde yürütülür.

Öğrencileri Tanıma Çalışmaları

Öncelikli olarak kayıt öncesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir ve değerlendirilir. Öğrencilerimizi tanımak ve bireysel özelliklerini keşfetmek amacıyla objektif ve güvenilir tanıma teknikleri ve yöntemlerinden yararlanılır. Öğrencilerimizi tanıma amacımız ilgi ve yeteneklerini de açığa çıkararak onların kendilerini tanımaları ve keşfetmelerine yardımcı olabilmektir.

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Öğrencilerimizin kendilerini anlamaları ve kabul etmeleri, kendi problemlerine çözüm yolu bulabilmeleri, problemlerini çözmede kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri, çeşitli seçeneklerden uygun birini seçerek karar verebilmelerini sağlamak amacıyla bireysel veya grup çalışmaları şeklinde danışma hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Bilgi Toplama Yöneltme ve Yerleştirme Çalışmaları

Yapılan bireysel ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin benlik algılarını geliştirmek ve zenginleştirmek, kendilerinin ve başkalarının duygularını anlamalarını kolaylaştırmak, özyönetim, özdenetim, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine yardım ederek eğitimsel süreçlere daha fazla katılmaya teşvik edilir.

İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Verilen rehberlik hizmetlerinin etkililiğini anlamak, yapılan çalışmalara ilişkin geri bildirim elde etmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Pozitif Davranışlar Eğitimi

 1. yüzyılda teknolojinin hızla ilerlemesi yaşamımızın kalitesini artırsa da kişiler arası ilişkilerimizi zayıflatmıştır. Bu durum da bazı kültürel değerlerimizin öneminin azalmasına neden olmuştur. Rehberlik olarak amacımız; öğrencilerimizin teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü, arkadaşlık, dürüstlük, yardımlaşma, sorumluluk gibi değerleri kazanmalarını da sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda önceden belirlenen konular sınıf içi etkinliklerle öğrencilerimize aktarılır.

Test ve Envanterler

Uygulanan Envanterlerden Bazıları:

 • Beier Cümle Tamamlama Envanteri
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Sosyometri
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Envanter

 

    2 - VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Veli Görüşmeleri: Öğrencilerimiz hakkında bilgi almak, ilgi ve yeteneklerine ilişkin bilgi paylaşmak ve öğrencilerimizin gelişim sürecini değerlendirmek amacıyla velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Eğitimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi, okul-aile işbirliğinin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu işbirliğini artırmak ve çocuklarımızın gelişim sürecinde onları desteklemek için velilerimiz de rehberlik servisimizden randevu alarak sorularını paylaşabilirler.

Veli Seminerleri: Velilerimizi çeşitli konularda bilgilendirmek, anne baba olma ve çocuk yetiştirme konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla yıl içerisinde seminerler düzenlenir. Seminerler rehber öğretmenlerimiz ve konusunda uzman psikologlar tarafından verilmektedir.

 

Yapılan Seminerlerimizden Bazı Konu Başlıkları:

 

 • Başarı-Kaygı-Motivasyon
 • Okula Başlama Sürecinde Anne Baba Tutumları ve Okul Fobisi
 • Doğru Anne-Baba Tutumları ve Aile İçi İletişim Teknikleri
 • Çocuklarımıza Hedef Koymayı Öğretmek ve Onlarda Çalışma Davranış Becerisi Geliştirmek
 • Mutlu Çocuk, Mutlu Yetişkin, Mutlu Aile için Dengeli Anne Baba Tutumları ile Çocuğa Sınır Koymak
 • Günümüz Çocukları, Teknoloji ve Biz
 • Kişisel Farkındalık
 • İdeal Çalışma Yöntemini Bulmak: Öğrenme Stilleri ve Okul

. Çocuğa Cinsellik Eğitimi Nasıl Verilmelidir?

 • Çocuğun Cinsel Kimliğini Kazanmasında Anne-Babanın Rolü
 • Çocuğunuzun Daha Dikkatli Olmasını İster Misiniz?
 • İlkokula Hazır Mıyım?

 

 

MEZOPOTAMYA KOLEJİ ORTAOKUL REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik; bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü

gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir.” (Y.Kuzgun)

Amacımız:

Eğitim sistemimizin merkezinde yer alan rehberlik birimimiz; bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireyde varolan tüm yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürür.

Mezopotamya  Koleji Rehberlik Birimi olarak okulda mutlu olan öğrencilerin başarıyı yakalayacağına inanmaktayız. Bu yüzden öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek temel hedefimizdir.

Rehberlik hizmetlerimizin amacına ulaşabilmesi için benimsediğimiz ilkeler:

 • İnsan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
 • Her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörülür.
 • Öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
 • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
 • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkes ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışır.
 • Rehberlik uygulamalarımız, okulumuz amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaşır.
 • Okul rehberlik programımız, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi esasına dayanır.
 • Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik hizmetini gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.
 • Rehberlik hizmetlerimizde bireysel farklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetlerimiz planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulur.
 • Rehberlik hizmetlerimizde “gönüllülük” ve “süreklilik”; psikolojik danışma ilişkilerinde de a “gizlilik” esastır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Birimimiz, okul öncesi dönemden başlayarak 8.sınıfa kadar eğitimin her kademesindeki öğrencilerimize kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri sürecinde gerekli yeterlilikleri ve yaşam donanımlarını kazanmaları için profesyonel kadromuz ve tüm eğitmenlerimizle birlikte yürütülen hizmetleri kapsar.

Kapsamlı gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programı kapsamında hizmet veren birimimiz öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve kariyer becerilerinin gelişimini destekleyecek sorumlu ve üretici bireyler olmalarını sağlamak için tasarlanmış rehberlik aktivitelerini ve yapılandırılmış grup yaşantılarını önemser.

Okulda daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak ve öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarını güçlendirmek için ebeveyn, öğretmen ve yöneticilerle konsültasyon çalışmalarını yürütürüz. Böylece okulda; olumlu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, geliştirici iletişim, yüksek idare desteği, isteklilik, rehberlik hizmetlerinde eğitime ve gelişime önem verme, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, önleyici rehberlik anlayışıyla velilerin üst düzeyde katılımını sağlarız.

 

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

 

Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimiz için rehber öğretmenlerimiz koordinatörlüğünde oryantasyon süreci başlar. Öğrencilerimizin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik birimi işbirliği içinde çalışmalarını sürdürür.

 

SOSYAL VE BİLİŞSEL GELİŞİMİ DESTEKLEME ÇALIŞMALARI

 

Okulumuzda öğrencilerimizin yaş gruplarının gelişim özellikleri doğrultusunda çalışmalarımız yürütülmekte; kurallara uyma, sorumluluk geliştirme, öfke kontrolü ve sorun çözme, arkadaşlık ilişkileri, düşünme becerileri çalışmaları gibi sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca ergenlik dönemi gelişim özellikleri doğrultusunda aileler ve öğretmenlerle işbirliği halinde çalışmalarını planlamaktadır.

 

AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRMA ÇALIŞMALARI

Genel olarak sorumluluk alma, planlama yapma, zaman yönetimi becerisi kazandırma ve etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan noktalarda akademik başarıyı desteklemek amacıyla öğrenme becerilerini geliştirme çalışmaları arttırılmaktadır.

5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerimize ilgi ve yetenek tespiti yapılmakta, LGS ve yazılı sınavlara yönelik verimli çalışma, sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

Yine aynı doğrultuda öğrencilerimizin akademik çalışmaları rehberlik servisimiz tarafından takip edilerek eksik konuların tamamlanmasına yönelik ilgili öğretmenlerimiz ile birlikte birebir ders çalışmaları planlanmaktadır. Öğrencilerimizin akademik başarı grafikleri hem sınıf öğretmenlerimiz, hem branş öğretmenlerimiz hem de velilerimiz ile paylaşılmakta ve değerlendirilmektedir.

Rehberlik servisi olarak sınıf ve grup rehberliği dışında öğrencilerimizin sosyal, bilişsel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz.

 • Ergenlik Dönemi -“Büyüyorum, Gelişiyorum”
 • Sınav Öncesi Motivasyon,
 • Etkin Ders Dinleme ve Not Alma Becerileri,
 • Arkadaşlık İlişkileri ve Akran Baskısı,
 • Mesleki Bilgilendirme Semineri,
 • Zamanı İyi Kullanma Teknikleri,
 • Öğrenme Stilleri,
 • Teknolojinin Verimli Kullanımı,
 • Öfke Kontrolü,
 • LGS Bilgilendirme Semineri,
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri,
 • Sınav Öncesi Yapılması Gerekenler,
 • Farklılıklara Saygı,
 • Test Çözme Teknikleri,
 • Stresle Başa Çıkma Yolları,
 • Tatili Nasıl Değerlendirebilirim,

 

UYGULANAN ENVANTER VE TEST ÇALIŞMALARI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimiz, eğitsel rehberlik çalışmaları kapsamında; öğrencilerin bilişsel alanda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan uygulamaların yapılması dışında; iletişim, kendini tanıma, sorumluluk bilinci kazanma, zaman yönetimi gibi konuları da ele alıyor. Öğrencilerimizi doğru tanımak ve ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru yönlendirebilmek için sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarına göre uyguladığımız test ve envanterler şunlardır:

 • Beier Cümle Tamamlama Envanteri
 • Otobiyografi
 • Problem Tarama
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Sosyometri
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Çalışma Alışkanlıkları Değerlendirme Envanteri

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

VELİYE  REHBERLİK

Velilerimiz ile yapılan görüşmeler, velilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Okul Rehberlik Birimi’nin öncelikli gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Velilerimizin görüşme talebi, daha yararlı bir çalışma için randevu verilerek karşılanır.

Öğrencilere yönelik gözlemler, uygulanan test ve envanterler sonucunda toplanan veriler, öğretmenlerimizle yapılan bilgi paylaşımları sonucunda gerekli görülen durumlarda da velilerimiz okulumuza davet edilerek, yapılan görüşmeler ile öğrencilerimizin ihtiyacına yönelik çalışmalar organize edilir.

                Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz. LGS Sistemi Hakkında Bilgilendirme, Oryantasyon Çalışmaları, Sınav Öncesi Motivasyon ve Ergenlerle İletişim gibi konularda rehber öğretmenlerimiz tarafından seminerler düzenlenmektedir.

Seminer konu başlıklarımız:

 • Çocuğun Öğrenme Modelini Tanıma
 • Çocukta Benlik Saygısı Ve Sosyal Gelişim
 • Kişisel Farkındalık
 • İdeal Çalışma Yöntemini Bulmak: Öğrenme Stilleri Ve Okul
 • Mutlu Çocuk, Mutlu Yetişkin, Mutlu Aile İçin Dengeli Anne-Baba Tutumları İle Çocuğa Sınır Koymak
 • Günümüz Çocukları, Teknoloji Ve Biz
 • Doğru Anne-Baba Tutumları Ve Aile İçi İletişim Teknikleri
 • Çocuklarımıza Hedef Koymayı Öğretmek Ve Onlarda Çalışma Davranış Becerisi Geliştirmek